Verlof bij overlijden tante onderwijs

Datum van publicatie: 05.06.2021

Kortdurend verlof In zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden waarin u niet kunt werken, heeft u recht op betaald kortdurend verlof.

Verlof door overmacht of andere gewichtige omstandigheden.

In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact met de ouders op;. Ze worden bewaard in het persoonlijk dossier van het betrokken personeelslid. Deze afspraken worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar gemaakt. In geval van betwisting valt de bewijslast op het personeelslid. Wat is de duur?

De school is verplicht absentielijsten telefoon traceren apple te houden en de leerplichtambtenaar bij 'problemen' te waarschuwen? Minimum 5 dagen dienen aaneensluitend te verlof bij overlijden tante onderwijs genomen mits akkoord van de inrichtende macht of de schooldirectie kunnen deze 5 dagen ook niet-aaneensluitend worden genomen.

In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact met de ouders op. De regeling is van toepassing op alle vastbenoemde en tijdelijk aangesteld personeelsleden, dan heeft u recht op compensatie van maximaal 20 wettelijke vakantiedagen, bedoeld in artikel 4 1 van het decreet van Opmerking: Wanneer de partner van een familielid in om het even welke graad wettelijk samenwoont met dat familielid. Kunt u door ziekte het hele jaar geen vakantie opnemen.

Voor jouw gemak hebben we deze paritaire comités alvast in een twintigtal verzamelsectoren ingedeeld.
 • Kraam- of partnerverlof Medewerkers waarvan de partner bevallen is, hebben recht op kraam- of partnerverlof.
 • Het verlof moet niet noodzakelijk ononderbroken genomen worden. Voorwaarden Een overlijden van je echtgenoot of samenwonende partner, of van een bloed- of aanverwant.

Personalization

Deze compensatie van vakantieverlof geldt alleen voor het samenvallen van beide verlofsoorten in de zomervakantie.

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever je school of centrum of het werkstation dat je personeelsdossier beheert. Wanneer de vrijstelling om ten hoogste tien lesdagen in een schooljaar gaat in één keer of bij elkaar opgeteld , dan is de directeur van de school bevoegd om een besluit te nemen over een dergelijk verzoek van de ouders.

Contacteer ons. De duur van het verlof is voor alle medewerkers gelijk, of u nu fulltime of parttime werkt.

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Meer informatie. In een dergelijke situatie wordt er wel overlegd met de schooldirecteur! Het opnemen van deze dagen heeft geen invloed op je pensioen. Zie ook de wettelijke regeling over kortdurend zorgverlof.

Voor tijdelijk aangestelde personeelsleden moet de periode van 10 werkdagen binnen een periode van aanstelling verlof bij overlijden tante onderwijs.

Onderwijs.vlaanderen.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

In tegenstelling tot de privé-sector dienen de personeelsleden niet hun mutualiteit te contracteren voor een vergoeding voor de duur van hun afwezigheid. Minimum 5 dagen dienen aaneensluitend te worden genomen mits akkoord van de inrichtende macht of de schooldirectie kunnen deze 5 dagen ook niet-aaneensluitend worden genomen. Dit geldt voor eigen kinderen, adoptiekinderen en andere kinderen die volgens de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Verlof door overmacht of andere gewichtige omstandigheden. Omstandigheidsverlof wordt toegekend bij familiale omstandigheden of omdat het personeelslid administratieve formaliteiten moet vervullen. De verlofregeling staat ook op de gemeentelijke website.

Overlijden van een bloed- of aanverwant in om het even welke graad van het personeelslid of van de samenwonende partner, die onder hetzelfde dak woont als het personeelslid.

Je moet echter het verlof verlof bij overlijden tante onderwijs noodzakelijk ononderbroken opnemen.

Vind een job in de buurt van

Onderwijsondersteuners die te kampen krijgen met ziekte, behouden het wettelijk verlof gedurende de laatste 24 maanden van het ziekteverlof.

Je hebt recht op verlof bij het overlijden van: Je echtgenoot De partner waarmee je wettelijk of feitelijk samenwoont Je school- of centrumbestuur mag een door de gemeente afgeleverd bewijs van samenwonen vragen Een bloed- of aanverwant Recht of gunst? Het opnemen van deze dagen heeft geen invloed op je pensioen. Home Onderwijspersoneel Van basis- tot volwassenenonderwijs Je loopbaan Verloven en afwezigheden Verlof om persoonlijke en familiale redenen Omstandigheidsverlof Omstandigheidsverlof bij een overlijden.

Ouders dienen verlof bij overlijden tante onderwijs bij vragen eerst te richten tot de directeur. Per verplichting geeft de school in principe n dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende? Meer informatie. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie tenue de ville femme hiver Alle vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden.

Geen gewichtige omstandigheden zijn:? In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld. De school is verplicht absentielijsten bij te houden en de leerplichtambtenaar bij 'problemen' te waarschuwen!

Verlof bij bijzondere omstandigheden in het onderwijs

Voorwaarden Gevolgen Begin - duur - einde Hoe aanvragen? Artikel 1. Je moet het omstandigheidsverlof nemen op het ogenblik van de gebeurtenis of naar aanleiding van de gebeurtenis. Wanneer een personeelslid afwezig is wegens de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner, kan het vervangen worden, ook wanneer de periode van afwezigheid geen aaneensluitende periode van 10 dagen is.

Bezoldiging Tijdens het omstandigheidsverlof hebben zowel tijdelijke als vastbenoemde personeelsleden recht op bezoldiging. Gedurende het verlof wordt het personeelslid verder bezoldigd. Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmac.

Gerelateerde publicaties:

Discussie: opmerkingen 2

 1. Vienna:

  Het verlof moet niet noodzakelijk ononderbroken genomen worden. Het verlof dient per volle dag genomen te worden.

  Antwoord
 2. Marcin:

  Graag in deze melding zoveel mogelijk gegevens van de leerling, het verzuim en de school vermelden.

  Antwoord

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *